ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: Αποκατάσταση τοιχίου πλησίον δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Διασέλλου

Προϋπολογισμός:
28.500,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (20.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (8.500,00 €)
Κ.Α. 02.10.30.7333.013

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (.doc)  |  ΤΕΥΔ (.pdf)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ