Χρηματοδοτούμενες & Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (σελίδα υπό ενημέρωση)

 • Πρόγραμμα: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
  Τίτλος Πράξης: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
  Π/Υ Έργου: 3.599.844,00 €
  Χρηματοδότηση: Mέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) & 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
  Σύντομη περιγραφή:

  Φυσικό αντικείμενο της Πράξης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη που θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) εγκατεστημένο στα γραφεία του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων, με ενενήντα (90) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) ευρισκόμενους σε ισάριθμες θέσεις του Δικτύου Ύδρευσης (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δεξαμενές), συνδεδεμένους σε σημεία εντός της ευρύτερης περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

  Επιδιωκόμενος στόχος & αναμενόμενα αποτελέσματα:

  Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο μείωσης των απωλειών και αποδοτικότερης χρήσης των υδατικών πόρων σε ανταπόκριση με τις Οδηγίες της ΕΕ και τις Εθνικές νομοθετικές πράξεις και εντέλει στην μείωση του οικολογικού ίχνους της χρήσης υδάτων στη περιοχή του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

  Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Εξασφάλιση των ποσοτήτων νερού για την κάλυψη των επίπεδων κατανάλωσης, ακόμα και την μεγάλη αύξησης αυτής τους θερινούς μήνες ή τις περιόδους αιχμής.
  • Μείωση των ετήσιων απωλειών πόσιμου ύδατος και της συνολικής κατανάλωσης στο δίκτυο ύδρευσης, µέσω της αποτελεσματικής πρόληψης των διαρροών και της άμεσης αντιμετώπισης τους.
  • Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και γενικότερα των λειτουργικών εξόδων.
  • ‘Έγκαιρος εντοπισμός της προέλευσης των απωλειών πόσιμου ύδατος.
  • Ταχεία αντιμετώπιση των διαρροών και υπερχειλίσεων.
  • Αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τον καταναλωτή µέσω  του  περιορισµού  των διαρροών ή άλλων αστοχιών (π.χ. παύση λειτουργίας αντλιών, γεωτρήσεων, χλωριωτών, πτώση στάθμης δεξαμενών πριν αυτές γίνουν αντιληπτές από τους χρήστες).
  • Τιμολογιακή πολιτική που βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία.
  • Παροχή αδιάκοπης τροφοδοσίας νερού, εντός των προβλεπόμενων προδιαγραφών ποιότητας.
  • Μεσοπρόθεσµος και µακροπρόθεσµος σχεδιασµός της λειτουργίας των δικτύων μέσω της χρήσης των συλλεγόμενων στοιχείων.
  • Μείωση του λειτουργικού και διαχειριστικού κόστους του πόσιμου ύδατος αλλά και της επεξεργασίας αυτού και της επαναδιάθεσής του στο περιβάλλον, ως αποτέλεσμα του περιορισμού των απωλειών κάθε κατηγορίας.
  • Ανάπτυξη της απαιτούμενης ωριμότητας για μελλοντική χρηματοδότηση άλλων έργων υποδομής.
  • Ανάπτυξη εργαλείων για υποστήριξη και διευκόλυνση των λειτουργικών καθηκόντων των στελεχών του Δήμου σε σχέση με τις απαιτήσεις του Πλαισίου για τα Ύδατα.
  • Μείωση των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, είτε σε κανονικό ωράριο, είτε σε υπερωρίες , για την επιτόπου ανάγκη μετάβασης για παρακολούθηση της στάθμης των δεξαμενών, της λειτουργίας των αντλιών, της λειτουργίας και στάσης ή εκκίνησης των γεωτρήσεων.
  • Επίτευξη αποτελεσματικότερου διοικητικού ελέγχου.

  Συγκεντρωτικά μετά την πλήρη εγκατάσταση του τηλεμετρικού συστήματος διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης των Δ.Ε. του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη θα έχουμε μια μείωση της τάξης του 60% των καταγεγραμμένων ως πραγματικές απώλειες.

  Λοιπές πληροφορίες: Με αρ. πρωτ. 18595/07-03-2019 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 6ΡΓΤ465ΧΘ7-ΔΚ3) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» – Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»
  Μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την αρ. 829/18-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
 • Πρόγραμμα:

  Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA “ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020”

  Interreg IPA Cross-Border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”

  Άξονας Προτεραιότητας: 1: Προώθηση του περιβάλλοντος, αειφόρων μεταφορών και δημοσίων υποδομών
  Θεματική Προτεραιότητα: 1c: Προώθηση βιώσιμων δικτύων και υπηρεσιών μεταφορών, πληροφοριών και επικοινωνιών και επένδυση στα διασυνοριακά συστήματα και παροχές υδάτων, αποβλήτων και ενέργειας.
  Ειδικός Στόχος: 1.1: Αύξηση της ικανότητας των διασυνοριακών υποδομών στις μεταφορές και τη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων.
  Τίτλος Πράξης (EN): MUNICIPAL ROADS RESTORATION TO ELIMINATE ISOLATION OF MOUNTAINOUS AND DISADVANTAGED REGIONS
  Τίτλος Πράξης (EL): Αποκατάσταση δημοτικών δρόμων για εξάλειψη της απομόνωσης ορεινών και μη προνομιούχων περιοχών
  Ακρώνυμο (ΕΝ – EL): EXTROVERT ROADS – ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ΔΡΟΜΟΙ
  Λογότυπο:
  Δικαιούχοι: – Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΕΛΛΑΔΑ) (Επικεφαλής Εταίρος)
  – Δήμος Δρόπολης (ΑΛΒΑΝΙΑ)
  Συνολικός Π/Υ Έργου: (αρχικός) 953.104,00 €  /  (τελικός) 1.739.688,61 €
  Π/Υ Δήμου Γ. Καραϊσκάκη: (αρχικός) 715.922,50 €  /  (τελικός) 1.017.807,54 €
  Χρηματοδότηση: 85% Κοινοτικοί Πόροι, 15% Εθνικοί Πόροι μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (κωδικός έργου 2018ΕΠ51860038)
  Σύντομη Περιγραφή: https://greece-albania.eu/partners/extrovert-roads
  https://greece-albania.eu/projects/municipal-roads-restoration-eliminate-isolation-mountainous-and-disadvantaged-regions
     
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ:
  Νο Παραδοτέου Τίτλος παραδοτέου Π/Υ
  D3.1.2: Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη 648.000,00 €
  D3.1.3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 396.676,00 €

 • Πρόγραμμα:

  Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II “ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020”

  Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”

  Άξονας Προτεραιότητας: 1: Προώθηση του περιβάλλοντος, αειφόρων μεταφορών και δημοσίων υποδομών
  Θεματική Προτεραιότητα: 1b: Protecting the environment & promoting climate change adaptation & mitigation, risk prevention & management through, inter alia: joint actions for environmental protection; promoting sustainable use of natural resources, resource efficiency, renewable energy sources and the shift towards a safe and sustainable low-carbon economy promoting investment to address specific risks, ensuring disaster resilience and developing disaster management systems and emergency preparedness.
  Ειδικός Στόχος: 1.3: Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της χρήσης ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)
  Τίτλος Πράξης (EN): Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildingsby using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)
  Τίτλος Πράξης (EL):  
  Ακρώνυμο: SMENSWICT
  Λογότυπο:  
  Δικαιούχοι: – Επιμελητήριο Άρτας (ΕΛΛΑΔΑ) (Επικεφαλής Εταίρος) 
  – Δήμος Νικολάου Σκουφά (ΕΛΛΑΔΑ)
  – Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΕΛΛΑΔΑ)
  – Δήμος Αυλώνα (Municipality of Vlora) (ΑΛΒΑΝΙΑ)
  Συνολικός Π/Υ Έργου:  1.703.666,42 €
  Π/Υ Δήμου Γ. Καραϊσκάκη:  436.211,52 €
  Χρηματοδότηση: 85% Κοινοτικοί Πόροι, 15% Εθνικοί Πόροι μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (κωδικός έργου 2019ΕΠ51860004)
  Σύντομη Περιγραφή: https://greece-albania.eu/projects/smart-energy-saving-energy-upgrade-and-energy-efficiency-models-public-buildings-using-advanced-information-and-communications-technology-ict-and-building-management-systems-bms
     
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ:
  D3.3.3 Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Παναγιάς Διασέλλου
  D3.3.4 Προμήθεια κεντρικού συστήματος ελέγχου κτιρίων (BMS)
  D3.3.5 Προμήθεια φωτοβολταικών συστημάτων
  D3.3.2 Προμήθεια φωτιστικών μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης
     

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση