Φυσικό περιβάλλον

Η γεωμορφολογία του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη χαρακτηρίζεται από το ορεινό ανάγλυφο και την αφθονία των επιφανειακών υδάτων, αποτέλεσμα των οποίων είναι το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, με τα άφθονα δάση, την ύπαρξη σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας, και τη χαρακτηριστική φυσική ομορφιά που προσφέρει το περιβάλλον του βουνού. Από τον Αχελώο και τον Άραχθο ποταμό πηγάζουν πολλά ρέματα και χείμαρροι δημιουργώντας έτσι περίσσεια υδάτινων πόρων. Στην πλειονότητα της έκτασής του, ο Δήμος καλύπτεται από ορεινούς όγκους και πυκνή βλάστηση. Κυριαρχούν οι καστανιές, τα πλατάνια, οι βελανιδιές, και τα έλατα στα πιο ορεινά μέρη. Στα δάση του Δήμου απαντώνται πολλά είδη άγριας ζωής, όπως η αλεπού και η καφέ αρκούδα.

Η ανατολική πλευρά του Δήμου εντάσσεται στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Special Protection Area) με την ονομασία “ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΟΡΗ ΒΑΛΤΟΥ”, σύμφωνα με τη διεθνή συνθήκη ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και με κωδικό GR2110006, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στη μισή εκ της συνολικής έκτασης του Δήμου.Πηγές:
1. Γιαννακίδου Αντωνία, Νιναράκη Εμμανουέλα, Τέγου Άννα. Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Καταγραφή και την Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας. Η περίπτωση του ορεινού Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, Άρτας. Διπλωματική Εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας. 2018
2. ΥΠΕKA > ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000Χειμώνας στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη
(photos by P. Migdos)


Η σελίδα αυτή θα ενημερώνεται συνεχώς.