• Δήμαρχος
 • Αντιδήμαρχοι
 • Δημοτικό Συμβούλιο
 • Τοπικά Συμβούλια & Εκπρόσωποι
 • Δημοτικές Επιτροπές
 • Εκτελεστική Επιτροπή
 • Οικονομική Επιτροπή

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019 -2023

Περικλής Μίγδος
Τηλ.: 26813 60801
Email: periklhsmigdos[at]gmail.com*

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:
Ο Περικλής Μίγδος γεννήθηκε στο Κλειδί Άρτας το έτος 1967. Είναι παντρεμένος με την Μαριάνθη Χάρου, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, και έχουν ένα παιδί.

Σταδιοδρομία
Είναι καθηγητής φυσικής αγωγής, απόφοιτος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και ασκεί ελεύθερο επάγγελμα. 

Επί σειρά ετών διετέλεσε γραμματέας στο σύλλογο των εν Αθήναις Κλειδιωτών και ήταν εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία Ραδοβιζινών.
Πολιτική Δράση
Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Για πρώτη φορά εκλέχθηκε Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη στις δημοτικές εκλογές 2014, με ποσοστό 58,21%.

 

*Για λόγους anti-spam δεν χρησιμοποιήθηκε το “@” στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Για να στείλετε e-mail, παρακαλούμε να αντικαταστήσετε το “[at]” με το “@”.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019 -2023

Αντιδήμαρχοι του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με θητεία από 03.09.2019 έως 31.08.2020 ορίστηκαν με απόφαση (ΑΔΑ: 6ΟΗΟΩ9Ξ-Χ4Β) του Δημάρχου οι:
1) Πλακούτσης Παναγιώτης του Λάμπρου, Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας
2) Κουφούλης Νικόλαος του Αθανασίου, Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας
3) Καλαμπόκης Παναγιώτης του Νικολάου, Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη, και
4) Χήτας Βασίλειος του Ευαγγέλου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019 -2023

 1. Τσαούσης Αντώνιος
 2. Πλακούτσης Παναγιώτης
 3. Κουτσαλάρας Παναγιώτης
 4. Κλάγκου Ηλέκτρα
 5. Χήτας Βασίλειος
 6. Καλαμπόκης Παναγιώτης
 7. Σοφούρης Νικόλαος
 8. Μπολοβίνας Θωμάς
 9. Δήμου Ειρήνη
 10. Μίγδος Νικόλαος
 11. Αντωνάκης Αιμίλιος
 12. Κουφούλης Νικόλαος
 13. Κουρτέσας Γεώργιος
 14. Τζουμανίκας Χρήστος
 15. Λιόλιου Αικατερίνη
 16. Γαλύφας Αθανάσιος
 17. Γεωργάρας Δημήτριος
 18. Καρακώστας Κωνσταντίνος
 19. Γρέβιας Ευάγγελος
 20. Δήμος Διογένης
 21. Κατσαρός - Τσατσούλης Αλέξιος

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου που εκλέχτηκε για το πρώτο διάστημα της δημοτικής περιόδου 2019-2023 είναι το εξής:
- Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Γεώργιος Κουρτέσας,
- Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Δήμος Διογένης,
- Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Μίγδος.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019 -2023

Παλαιοδήμος Ηλίας
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αστροχωρίου

Λάιος Κυριάκος
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ελάτης

Κότσιαλος Σπυρίδων
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς

Κοσσυβάκης Αθανάσιος
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μεγαλόχαρης

Στασινός Παναγιώτης
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μεσοπύργου

Πανουργιάς Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μηλιανών

Καρακώστας Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πηγών

Κιφοκέρης Στέφανος
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Άνω Καλεντίνης

Μπιζέκης Σπυρίδων
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βελεντζικού

Βασιλείου Ευαγγελή
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Διχομοιρίου

Χούσου Όλγα
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ρετσιανών

Τσιγαρίδας Ευάγγελος
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Διασέλλου

Τάτσης Δημήτριος
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πέτρας

Γώγος Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου

Νάκος Αυγερινός
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δημαρίου

Σταμάτης Γεώργιος
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Σκουληκαριάς

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018 και ισχύει).

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον Προϋπολογισμό του Δήμου,
β) ελέγχει την υλοποίηση του Προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο,
γ) προελέγχει τον απολογισμό του Δήμου,
δ1) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
δ2) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,
ε) καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,
στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ.,
ζ) εισηγείται προς το Δ.Σ. την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
θ) εισηγείται στο Δ.Σ. ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου και παρακολουθεί την υλοποίησή του και ενημερώνει το Δ.Σ.,
ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
ια) εισηγείται στο Δ.Σ. τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο Δ.Σ. για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, για τη νομική κάλυψη και εκπροσώπηση του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή απαρτίζεται από επτά (7) μέλη. Συγκεκριμένα, η οικονομική επιτροπή αποτελείται από τον δήμαρχο, από δύο ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από τον δήμαρχο και από έξι (6) μέλη (σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν.4555/2019).

Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για το πρώτο διάστημα της δημοτικής περιόδου 2019-2023 είναι οι:

Τακτικά μέλη που ορίστηκαν με απόφαση (ΑΔΑ: 6Ζ33Ω9Ξ-65Α) Δημάρχου:

 1. Χήτας Βασίλειος του Ευαγγέλου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος
 2. Καλαμπόκης Παναγιώτης του Νικολάου, Αντιδήμαρχος για τη Δ.Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη

Τακτικά Μέλη που εκλέχθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο:

 1. Πλακούτσης Παναγιώτης (από την πρώτη σε αριθμό ψήφων παράταξη)
 2. Τσαούσης Αντώνιος (από την πρώτη σε αριθμό ψήφων παράταξη)
 3. Κουφούλης Νικόλαος (από την πρώτη σε αριθμό ψήφων παράταξη)
 4. Γαλύφας Αθανάσιος (από τη δεύτερη σε αριθμό ψήφων παράταξη)

Αναπληρωματικά Μέλη που εκλέχθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο:

 1. Τζουμανίκας Χρήστος (από την πρώτη σε αριθμό ψήφων παράταξη)
 2. Γρέβιας Ευάγγελος (από τη δεύτερη σε αριθμό ψήφων παράταξη).
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση