Νομικά Πρόσωπα Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

 • Με τη με Αριθμ. απόφ 61/2011 του Δ.Σ. Γεωργίου Καραϊσκάκη, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 944/τ. Β’/24-05-2011 για τη «Συγχώνευση σχολικών επιτροπών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ με την επωνυμία: 1. Σχολική επιτροπή Γυμνασίου − Λυκείου Άνω Καλεντίνης. 2. Σχολική επιτροπή Γυμνασίου − Λυκείου Παναγιάς Διάσελου. 3. Σχολική επιτροπή Δημοτικού σχολείου και Γυμνασίου Αστροχωρίου και σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  Σκοπός της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.
  Το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γ.  Καραϊσκάκη διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

 • Με τη με Αριθμ. απόφ 60/2011 του Δ.Σ. Γεωργίου Καραϊσκάκη, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 944/τ. Β’/24-05-2011 για τη «Συγχώνευση σχολικών επιτροπών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ με την επωνυμία: 1. Σχολική επιτροπή δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Μεσοπύργου. 2. Σχολική επιτροπή δημοτικού σχολείου Μηλιανών. 3. Σχολική επιτροπή Δημοτικού σχολείου Μηλεών Πηγών. 4. Σχολική επιτροπή δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Άνω Καλεντίνης. 5. Σχολική επιτροπή δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Σκουληκαριάς. 6. Σχολική επιτροπή δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Διάσελου. 7. Σχολική επιτροπή δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Πέτρας. 8. Σχολική επιτροπή δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Κλειδιού και σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

  Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

  Το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γ.  Καραϊσκάκη διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

 • Με τη με Αριθμ. απόφ 62/2011 του Δ.Σ. Γεωργίου Καραϊσκάκη, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 944/τ. Β’/24-05-2011 για τη «Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», πραγματοποιήθηκε συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 των κατωτέρω κοινωφελών επιχειρήσεων: Α) «Κοινωφελής επιχείρηση δήμου Τετραφυλίας» η οποία έχει συσταθεί − τροποποιηθεί σε κοινωφελή επιχείρηση (προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 3463/2006) με την με αριθμό 44185/4300/2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου και έχει δημοσιευτεί στο τεύχος Β΄ με αριθμό 1133/19-6-2008 Ε.τ.Κ., Β) «Κοινωφελής δημοτική επιχείρηση δήμου Γ. Καραϊσκάκη» η οποία έχει συσταθεί − τροποποιηθεί σε κοινωφελή επιχείρηση (προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 3463/2006) με την με αριθμό 14404/821/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου και έχει δημοσιευτεί στο τεύχος Β΄ με αριθμό 1706/18.8.2008 Ε.τ.Κ., Γ) «Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Ηρακλείας» η οποία έχει συσταθεί − τροποποιηθεί σε κοινωφελή επιχείρηση (προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 3463/2006) με την με αριθμό 10129/197/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου και έχει δημοσιευθεί στο τεύχος Β΄ με αριθμό 1915/8-9-2009 Ε.τ.Κ. και σύσταση νέας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 252 επ. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

  Σκοπός της επιχείρησης είναι:

  Α) Δράσεις κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, μεταξύ των οποίων:

  • Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας,
  • Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών,
  • Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας

  β) Δράσεις παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, όπως:

  • Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού,
  • Η διοργάνωση άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή της σε αυτά.
  • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
  • Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού,
  • Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

  Επίσης, η επιχείρηση επιδιώκει, μεταξύ άλλων, και τους εξής σκοπούς:

  • Υλοποίηση ή συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
  • Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,
  • Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής και την ενθάρρυνση για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

  Έδρα της επιχείρησης είναι ο δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη.

  Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση