Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 2014-2019 – ΜΕΡΟΣ Β’

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΡΟΣ 1)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΜΕΡΟΣ 2)