Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “Βελτίωση οδοποιίας Κ. Μεγαλόχαρης” [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/05/2024]

Προϋπολογισμός:
150.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΔΕ ΣΑΕ 571 ΥΠ.ΥΠΟΔ

Κ.Α. 02.64.7333.028

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
30/05/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΕΕΣ).pdf/ .xml/ .html
ΜΕΛΕΤΗ