Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “Βελτίωση οδοποιίας Κ. Πηγών” [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2024]

Προϋπολογισμός:
200.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΔΕ ΣΑΕ 571 ΥΠ.ΥΠΟΔ

Κ.Α. 02.64.7333.029

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
31/05/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΕΕΣ).pdf/ .xml/ .html
ΜΕΛΕΤΗ