Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 27-05-2021(κατεπείγουσα συνεδρίαση)

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 26 Μαΐου  2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1761
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 27η Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υλοποίησης κέντρων αθλοπαιδιών του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος