Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 23-04-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 19 Απριλίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1297
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 23η Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Σύνταξη σχεδίου 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  2. Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2021.
  3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος