Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 21-06-2022(κατεπείγουσα συνεδρίαση)

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 21 Ιουνίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1716
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 21η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 12:30΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Μερική ανάκληση της υπ’ αριθ. 50/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω πλημμελούς αιτιολογίας.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι: Κατά του διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού εσωτερικής οδοποιίας οικισμών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» την οποία αφορά η ανωτέρω απόφαση έχει ασκηθεί δικαστική προσφυγή. Εκ παραδρομής δεν επισυνάφθηκε στην απόφαση και δεν αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ ο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» που αναφέρεται ως συνημμένος.

Η υλοποίηση της προμήθειας πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό διότι άλλως η προμήθεια απεντάσσεται από το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος