Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 14-06-2022

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  09  Ιουνίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1575
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 14η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΚΤΕΟ αυτοκινήτων του δήμου.
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών – πρόσθετων εισφορών προς τον ΕΦΚΑ.
  3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών – παράσταση για ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας.
  4. Καθορισμός θέσεων μαθητείας ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2022 – 2023.
  5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην περιοχή «Σταυροφόρος» της Τ. Κ. Πηγών».
  6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμων και διευθέτηση όμβριων υδάτων στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη».
  7. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση οικισμού Ντόβρας Τοπικής Κοινότητας Βελεντζικού του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  8. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2020».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος