Πρόσκληση Δ.Σ. 16-06-2021 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 15 Ιουνίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 2132
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 16η του μήνα Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση ίδρυσης παραρτήματος νηπιαγωγείου Πλατάνου Αστροχωρίου στις Μηλέες Πηγών και γνωμοδότηση ανάληψης δαπανών και δαπανών συντήρησης.
  2. Γνωμοδότηση για την μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Κλειδίου για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι την Παρασκευή 18-6-2021 πρέπει οι γνωμοδοτήσεις να προσκομιστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας προκειμένου να προωθηθούν αρμοδίως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας