Πρόσκληση Δ.Σ. 06-08-2021 (δια περιφοράς συνεδρίαση)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 02 Αυγούστου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 2831
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 06η του μήνα Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση δια περιφοράς που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικού έργου.
  2. Παράταση του χρόνου μίσθωσης του χώρου παραπλεύρως του δημοτικού σχολείου Κλειδίου στην ΟΤΕ Α. Ε.
  3. Έγκριση τοποθέτησης παγκακίων – ζαρτινιέρων στο γήπεδο μπάσκετ Δημαρίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας