Πρόσκληση Δ.Σ. 06-07-2021 (δια περιφοράς συνεδρίαση)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 2 Ιουλίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 2364
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 06η του μήνα Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση δια περιφοράς που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έκδοση πρόσκλησης προς την αυτής εξοχότητα την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις «Καραϊσκάκεια 2021».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας