Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ: 6ΟΗΟΩ9Ξ-Χ4Β)

Αντιδήμαρχοι του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με θητεία από 03.09.2019 έως 31.08.2020 ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου, κ. Περικλή Μίγδου, οι:
1) κ. Πλακούτσης Παναγιώτης του Λάμπρου, Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας
2) κ. Κουφούλης Νικόλαος του Αθανασίου, Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας
3) κ. Καλαμπόκης Παναγιώτης του Νικολάου, Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη, και
4) κ. Χήτας Βασίλειος του Ευαγγέλου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το κείμενο της απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.