2η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 22 Απριλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1296
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Πληροφορίες Κ. Ρούσσας
Τηλ.: 2681360816
Email: kp120165@gmail.com

ΠΡΟΣ: 1.Tα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

          2.Τους  Προέδρους των Δημοτικών κοινοτήτων

ΘΕΜΑ:2η Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Λαμβάνοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» και του άρθρου 67Α

  • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του  Ν.5056/2023 και
  • την Εγκύκλιο με αριθμό 98 (ΑΔΑ : 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) ΥΠ.ΕΣ,

Σας καλεί σε ειδική δημόσια συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής  που θα διεξαχθεί την 9η του μηνός Μαΐου 2024, ημέρα της  εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού  Συμβουλίου για τη συζήτηση θεμάτων που θα προκύψουν στην  ημερήσια διάταξη.

              Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων να αποστείλουν τα θέματα τα οποία επιθυμούν να συζητηθούν στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας στο kp120165@gmail.com  μέχρι την 29η Απριλίου 2024 και ώρα 12:00 για να γίνουν αποδεκτά και να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

                 Στην εν λόγω συνεδρίαση προβλέπεται να συζητηθούν έως δέκα (10) θέματα τα οποία θα έχουν τεθεί από δημοτικούς συμβούλους, τρία (3) εκ των οποίων θα έχουν τεθεί από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και επιπλέον έως δύο (2) θέματα που θα έχουν τεθεί από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων. Σε περίπτωση που τα θέματα συνολικά ξεπεράσουν αυτόν τον αριθμό προβλέπεται δημόσια κλήρωση κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος