Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ» [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2022 ώρα 10:00 πμ.]

Προϋπολογισμός:
120.000,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 2018ΕΠ53000001 

Κ.Α.:  02.10.64.7333.019

CPV: 45233120-6

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
13/10/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  pdf.   /  xml.  /   xtml.
ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕΔΙΑ