Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: [][][][]/S [][][][][][]0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)


Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ])www.promitheus.gov.gr/ [22PROC011284313 2022-09-22]

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.


Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:997681832
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):www.gkaraiskakis.gr
Πόλη:ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ
Οδός και αριθμός:ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Ταχ. κωδ.:47044
Αρμόδιος επικοινωνίας:ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο:2681360811
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:info@gkaraiskakis.gr
Χώρα:GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες : Θέση 1 (Στο κεντρικό δρόμο του οικισμού σε συνέχεια υφιστάμενου τοίχου έως το πρώην κοιν. κατάστημα) • Κατασκευή τοιχίου από λιθοδομή Θα κατασκευαστεί τοιχίο από λιθοδομή σε συνέχεια του υφισταμένου σέ μήκος περίπου 100μ. μεταβλητού ύψους από 0,40μ έως και 1,50μ με θεμέλιο από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. για την προστασία του δρόμου και την αντιστήριξη του πρανούς. Επίσης θα γίνει και η ανακατασκευή του κατεστραμμένου οδοστρώματος της οδού (υψομετρική βελτίωση διασταύρωσης) με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σε έκταση 90,00 μ2 περίπου. Θέση 2 (Πλησίον οικίας κ. Δημήτσα) • Κατασκευή τοιχίου ποδός από σκυρόδεμα και διαπλάτυνση οδού Θα κατασκευαστεί τοιχίο από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σε μήκος 25,00μ. περίπου και ύψος 3μ. με σκοπό την διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου κατά 2μ περίπου καθώς και τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας επί του τοίχου σε μήκος 24μ περίπου. Θέση 3 (Έναντι καφενείου κ. Δημήτσα) • Κατασκευή μεταλλικό κιγκλίδωμα (πλατείας) Θα κατασκευαστεί μεταλλικό κιγκλίδωμα σε μήκος 11,00 μ. περίπου επί υφιστάμενου τοίχου, για την προστασία πεζών και οχημάτων. Θέση 4 (Πρός οικία Βασιλάκη) • Κατασκευή τσιμεντόστρωσης 50,00μ περίπου Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση πάχους 0,15μ σε μήκος 50,0μ και μέσο πλάτος 3,50 μ από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με δομικό πλέγμα Τ131. Θέση 5 (Στη θέση «Λάκκα» έναντι Αναστάσιου Γώγου) • Κατασκευή τοιχίου από λιθοδομή Θα κατασκευαστεί τοιχίο από λιθοδομή για την αντιστήριξη του πρανούς με θεμέλιο από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ύψους 1,20μ και μήκος 50μ. περίπου, και τάφρος από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 με δομικό πλέγμα Τ131 για την απορροή των όμβριων υδάτων. Θέση 6 (Πλησίον οικίας Σοφούρη) • Κατασκευή τοιχίου ποδός και διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου Θα κατασκευαστεί τοιχίο ποδός από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σε μήκος 30,0μ. περίπου και ύψος 2,00μ. με σκοπό την διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου καθώς και ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου δρόμου με μέσο πλάτος 4,50μ σε μήκος 48μ περίπου. Θέση 7 (θέση «Ράχη» Κλειδίου προς Γραδέϊκα) • Κατασκευή τσιμεντόστρωσης Θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση πάχους 0,15μ σε μήκος 100 μ και μέσο πλάτος 3,50μ από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με δομικό πλέγμα Τ131. Θέση 8 («Ρέμα» προς γήπεδα μπάσκετ) • Κατασκευή τάφρου και διαπλάτυνση τσιμεντόστρωσης Θα κατασκευαστεί τάφρος πλάτους 1,00μ πάχους 0,15μ σε μήκος 42,00μ οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με δομικό πλέγμα Τ131, στην πλάτη της τάφρου θα κατασκευαστεί τοιχίο από λιθοδομή ύψους 0,40μ

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

%

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

-

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

-

Ναι / Όχι

-

-

--


Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ναι / Όχι

-

-

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

Ναι / Όχι

-

-

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Ναι / Όχι

-

 

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

..

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

 

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

..

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

-

-

-


Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ναι

Λήξη

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.


Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:


α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή


β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.


Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.


Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

Τόπος

Υπογραφή