ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τη ΣΟΧ 1/3533/20.08.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ   Άνω Καλεντίνη 24/8/2020
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 52878/21.08.2020 (ΦΕΚ 3485/22.08.2020 τεύχος Β’): Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄ 3324), επήλθε η εξής τροποποίηση των όρων μοριοδότησης αναφορικά με την εμπειρία: πέραν των δέκα επτά μονάδων που δίδονται ανά μήνα, ανεξαρτήτως χρόνου απασχόλησης ή ανατιθέμενων αιθουσών, δίδεται μία μονάδα ανά αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα.

Επισυνάπτεται η ανωτέρω ΚΥΑ καθώς και το νέο έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ

Δεδομένου ότι έχει εκδοθεί ήδη η αριθ. ΣΟΧ 1/3533/20.08.2020 Ανακοίνωση του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για τη πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 25.08.2020 αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί ή θα υποβληθούν εμπρόθεσμα με βάση το αρχικό ΕΝΤΥΠΟ θα γίνουν αποδεκτές και η έξτρα μοριοδότηση ανάλογα με τις αίθουσες διδασκαλίας θα γίνει κατόπιν αυτεπάγγελτης αναζήτησης της σχετικής βεβαίωσης από την Σχολική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ

Συνημμένα:
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (νέο έντυπο)
ΚΥΑ 52878_22-08-2020