ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ (1/2020) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/3533/20.08.2020 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δίνεται στην ανακοίνωση.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος ήτοι από Παρασκευή 21.08.2020 μέχρι και Τρίτη 25.08.2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ (1/2020) (ΑΔΑ: Ψ4ΒΧΩ9Ξ-ΤΑΙ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (οδηγίες)
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (.doc)