Βελτίωση – αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Καστανιάς

Προϋπολογισμός:
61.320,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (40.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (21.320,00 €)
Κ.Α. 02.10.30.7333.024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (.doc)  |  ΤΕΥΔ (.pdf)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ