Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου οικισμών Ακροποταμιάς και Βελανιδιάς του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Προϋπολογισμός:
99.700,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ (60.000 €)
ΣΑΤΑ 2019 (39.700 €)
Κ.Α. 02.30.7333.081

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (.doc)  |  ΤΕΥΔ (.pdf)