Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Σκουληκαριάς της Δ.Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Προϋπολογισμός:
28.100,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (20.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (8.100,00 €)
Κ.Α. 02.10.15.7336.004

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (.doc)  |  ΤΕΥΔ (.pdf)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ