Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Κλειδίου της Δ.Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη

Προϋπολογισμός:
29.450,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (20.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (9.450,00 €)
Κ.Α. 02.10.15.7336.003

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (.doc)  |  ΤΕΥΔ (.pdf)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ