Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών: «Μελέτη χωροθέτησης, προμήθειας και εγκατάστασης πιστοποιημένου εξοπλισμού οργάνων (γενικής χρήσης και χρήσης ΑΜΕΑ) από ανακυκλώσιμα υλικά και διατάξεων ασφαλείας στις υφιστάμενες παιδικές χαρές Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη»

Προϋπολογισμός:
42.160,00 ευρώ (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)

Χρηματοδότηση:
Σύμβαση Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) «Επιχορήγηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σε αυτούς.» Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

CPV: 79418000-7
Κ.Α. 15.7425.003 & 15.7425.002

Κριτήριο ανάθεσης:
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/10/2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ