Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Αποκατάσταση ζημιών στις Τ.Κ. Διασέλλου και Άνω Πέτρας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα” (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/06/2020)

Προϋπολογισμός:
23.280,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (20.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2020-21 (3.280,00 €)
Κ.Α. 02.10.64.7333.015

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/06/2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ