Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Κλαγκέικα και Βρακοζωνέικα της Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης” (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/06/2020)

Προϋπολογισμός:
52.900,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (40.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2020 (12.900,00 €)
Κ.Α. 02.10.64.7333.010

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/06/2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ