Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Αποκατάσταση ζημιών περιβάλλοντος χώρου κτιρίου αγροτικού ιατρείου στον οικισμό Παλαιοχωράκι της Δ.Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη” (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/06/2020)

Προϋπολογισμός:
38.390,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (25.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2020 (13.390,00 €)
Κ.Α. 02.10.61.7332.001

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/06/2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ