Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Ξηρόκαμπου” (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/02/2020)

Προϋπολογισμός:
58.760,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (25.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2020 (33.760,00 €)
Κ.Α. 02.10.64.7333.017

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/02/2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ