Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Αποπεράτωση εργασιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Τ.Κ. Σκουληκαριάς” (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/02/2020)

Προϋπολογισμός:
28.600,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (15.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2020 (13.600,00 €)
Κ.Α. 02.10.61.7326.003

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/02/2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ