Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Παλαιοχωρακίου της Τ.Κ. Δημαριού” (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/06/2020)

Προϋπολογισμός:
21.780,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (15.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2020-21 (6.780,00 €)
Κ.Α. 02.30.7326.002

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/06/2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ