Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Δημαριού της ΔΕ Γεωργίου Καραϊσκάκη” (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/06/2020)

Προϋπολογισμός:
27.860,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (15.000,00 €)

ΣΑΤΑ 2020 (12.860,00 €)
Κ.Α. 02.15.7336.007

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/06/2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ