Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Επισκευή – συντήρηση αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Άνω Καλεντίνης, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη”

Προϋπολογισμός:
46.500,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (14.100,00 €)
ΣΑΤΑ 2020 (32.400,00 €)
Κ.Α. 02.15.7331.003

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/10/2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ