Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Αποκατάσταση οδοποιίας προς Λητέσι και Γερομαύρη του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη” (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/01/2020)

Προϋπολογισμός:
44.100,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (30.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2020 (14.100,00 €)
Κ.Α. 02.30.7333.084

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/01/2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ