Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Αποκατάσταση οδικού δικτύου Παλαιοχωρακίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στο σημείο κατεύθυνσης προς Μεγάρχη δήμου Νικολάου Σκουφά”. (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2020)

Προϋπολογισμός:
28.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (20.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2020 (8.000,00 €)
Κ.Α. 02.10.30.7333.079

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/01/2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ