Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου της Τ.Κ. Βελεντζικού του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη”. (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/01/2020)

Προϋπολογισμός:
42.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (30.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2020 (12.000,00 €)
Κ.Α. 02.10.64.7333.006

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/01/2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ