Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Ηλεκτροδότηση κελιών Ιερής Μονής Σέλτσου” [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]

Προϋπολογισμός:
14.100,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (14.100,00 €)
Κ.Α. 02.10.62.7325.001

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/11/2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ