Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αποκομιδή Απορριμμάτων Δ.Ε. Τετραφυλίας 2020» (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2020)

Προϋπολογισμός:
45.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Χρηματοδότηση:
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 2019 (35.200,00 €)
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 2020 (9.800,00 €)
Κ.Α. 20.6277.003

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/01/2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)