ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ [Υποβολή αιτήσεων: 4 – 13 Αυγούστου 2021]

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που εδρεύει στην Άνω Καλεντίνη, ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άνω Καλεντίνη ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 1


Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 04/08/2021 έως και Παρασκευή 13/08/2021.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2021 ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1.2021 ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
ΣΟΧ 1-2021_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ