ΣΟΧ 1/2024 Για Τη Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ [Κατάθεση Αιτήσεων: 4 – 15 Ιουλίου 2024]

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που εδρεύει στην Άνω Καλεντίνη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Υπηρεσία ύδρευσης) Άνω Καλεντίνη ΠΕ Μηχανικών/ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 8 μήνες 1
102 Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Υπηρεσία ύδρευσης) Άνω Καλεντίνη ΤΕ Μηχανικών/ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 8 μήνες 1
103
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Υπηρεσία ύδρευσης) Άνω Καλεντίνη ΔΕ Τεχνικού/ΔΕ Υδραυλικών 8 μήνες 1


Υποβολή αιτήσεων από
Πέμπτη 04.07.2024 έως και Δευτέρα 15.07.2024.

Οι αιτήσεις κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη
Άνω Καλεντίνη Άρτας, Τ.Κ. 47044
απευθύνοντάς την στο
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
υπόψη κ. Ροκά Θεοδώρου (τηλ. επικοινωνίας: 26813 60809-60819).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2024 ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (ΑΔΑ: ΨΛΟΓΩ9Ξ-ΛΤΦ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024 ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (ΑΔΑ: ΨΓΦΙΩ9Ξ-ΨΛ4)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΄Η ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 3_1_2024[15754]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΟΧ 1.2024