Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (Πλήρους και Μερικής Απασχόλησης), σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2369/2-8-2022 (ΑΔΑ: Ω22ΔΩ9Ξ-ΨΛΔ) ανακοίνωση του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gkaraiskakis.gr.

Για να δείτε τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, πατήστε ΕΔΩ.