ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 14η του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. Εγγραφή του δήμου ως συνδρομητής στο «Καραγελάνης».
 2. Παραχώρηση πλατείας Άνω Πέτρας σε ιδιώτη για διοργάνωση Πανηγυριού.
 3. Έγκριση απόφασης δημάρχου για διακοπή κυκλοφορίας στο Δρόμο Ρετσιανών – Καστανιάς.
 4. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ν. Σκουφά για εκτέλεση έργου.
 5. Αποδοχή πίστωσης 30.000,00 από την Περιφέρεια Ηπείρου.
 6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 8. Μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό κεφάλαιο για τοποθέτηση Πυροσβεστικών υδροστομίων και ασύρματου δικτύου στην Δ. Ε. Τετραφυλίας.
 9. Παραχώρηση προαύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Άνω Πέτρας στον Πολιτιστικό Σύλλογο για πραγματοποίηση καλοκαιρινών εκδηλώσεων.
 10. Χορήγηση παράτασης χρόνου υλοποίησης υλοτομίας στο δάσος της Τ. Κ. Ελάτης.
 11. Εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό από έκτακτα – ανειδίκευτα έσοδα.
 12. Έγκριση ισολογισμού και καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
 13. Τροποποίηση Ο. Ε. Υ. του Δήμου.
 14. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη έκτακτων αναγκών.
 15. Έγκριση έκθεσης  Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού 2013.
 16. Αποδοχή παραίτησης κ. Ηλία Ζαφείρη από το Δ. Σ. της Κοινωφελούς επιχείρησης.
 17. Συζήτηση επί αιτήσεως Καρρά – Μαστραπά Αναστασίας.
 18. Συζήτηση επί αιτήσεως Τσιμούρα Αναστασίας.
 19. Συζήτηση επί αιτήσεως Τσαμπά Αθανασίου.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.