Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 29-01-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 25 Ιανουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 332
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 29η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Σύνταξη έκθεσης 4ου Τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους  2018.
 2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2018».
 3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών των υπηρεσιών και των προμηθειών του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
 4. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων των διαγωνισμών των υπηρεσιών και των προμηθειών του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
 5. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υγρών καυσίμων.
 6. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών για την προμήθεια λιπαντικών.
 7. Έγκριση πρακτικού Ι δημοπρασίας για την «Προμήθεια νέου μηχανήματος φορτωτή – εκσκαφέα».
 8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην Τ. Κ. Ρετσιανών».
 9. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση – βελτίωση κτιρίων Δ. Ε. Τετραφυλίας 2018».
 10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και συντήρηση δημοτικών κτιρίων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 11. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση δρόμων και διευθέτηση όμβριων υδάτων στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 12. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου πλησίον δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Διασέλλου».
 13. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας από την είσοδο μέχρι το κέντρο της Τ. Κ. Πηγών».
 14. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από εντάλματα προπληρωμής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος