Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 28-12-2022

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  23 Δεκεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4451
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 28η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης την 19:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου προσωρινού αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών εγκαταστάσεων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος