Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 23-12-2022

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  19 Δεκεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4392
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 23η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

    ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Σύνταξη σχεδίου 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
  2. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
  3. Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης τιμών.
  4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου.
  5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμών και απαλλαγή υπόλογου από εντάλματα προπληρωμής.
  6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού εσωτερικής οδοποιίας οικισμών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος