Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 23-10-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 19 Οκτωβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 5439
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 23η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση οδού στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς στην περιοχή Κουτσουρέϊκα – Ράχη».
  2. Συγκρότηση επιτροπής  διαπίστωσης τιμών για σύνταξη μελέτης προμήθειας για την πράξη «Προμήθεια και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης δήμου Γ. Καραϊσκάκη».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος