Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 15-10-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 11 Οκτωβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 5250
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 15η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή υδρομάστευσης Μάνα νερού στην Τ. Κ. Βελεντζικού του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  2. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση – επισκευή δικτύων ύδρευσης στην Δ. Ε. Ηρακλείας».
  3. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση – επισκευή δικτύων ύδρευσης στην Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  4. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση – επισκευή δικτύων ύδρευσης στην Δ. Ε. Τετραφυλίας».
  5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018».
  6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Β΄ φάση».
  7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών αναδόχου του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων της Τ. Κ. Ελάτης, αποπεράτωση εργασιών δημοτικού κτιρίου της Τ. Κ. Ρετσιανών και αποκατάσταση δρόμου προς Άγιο Βλάσιο Δημαριού».
  8. Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
  9. Σύνταξη σχεδίου 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018.
  10. Σύνταξη απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεων οικονομικού έτους 2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος