Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 02-12-2022

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  28 Νοεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4052
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 02η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

     ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπάνης φόρου εισοδήματος.
 2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπάνης τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων του δήμου έτους 2023.
 3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από ένταλμα προπληρωμής.
 4. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2021.
 5. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2021.
 6. Έγκριση απολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου έτους 2021.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην περιοχή «Σταυροφόρος» της Τ. Κ. Πηγών».
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στις περιοχές Τατσέϊκα, Ντόβρα Βελεντζικού και Σκουληκαριά».
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση των οδικών δικτύων της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 10. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Δοκιμαστική λειτουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Γ. Καραϊσκάκη».
 11. Έγκριση υπογραφής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 για χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας για  Σύνταξη Μελέτης και Επίβλεψη από Κύριο έργου για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Κ Καλεντίνης».
 12. Έγκριση υπογραφής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 για χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας για  Σύνταξη Μελέτης και Επίβλεψη από Κύριο έργου για το έργο Δρόμος Πρόσβασης προς Ι. Μ. Σέλτσου Πηγών.
 13. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2023.
 14. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών έργων.
 15. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2019».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος