Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 02-10-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 2 Οκτωβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 5065
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 02η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό των κατοίκων της Τ. Κ. Καστανιάς λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, λόγω βλάβης του δικτύου ύδρευσης (του Συνδέσμου Ύδρευσης Βρυζοκαλάμου) στην Τ. Κ. Καστανιάς, έχει μείνει η κοινότητα αυτή χωρίς νερό  και πρέπει να προμηθεύσουμε τους κατοίκους με νερό το ταχύτερο δυνατό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος